Algemene voorwaarden:

Begrippen:

 1. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “zij” of “haar” kan vanzelfsprekend ook “hij” of “hem” worden gelezen;
 2. De cliënt is zij die zich aanmeldt bij Keerpunt Vitaal voor hulp, ondersteuning en advies voor haar gezondheid of welbevinden;
 3. De behandelaar is de wettelijke vertegenwoordiger van Keerpunt Vitaal;
 4. Onder behandeling wordt verstaan: ieder vorm van behandeling, hulp, advies of ondersteuning gegeven door Keerpunt Vitaal;
 5. Onder medicatie wordt verstaan de door een arts (huisarts/specialist of psychiater) voorgeschreven reguliere medicijnen (allopathie).
 1. Voorwaarden voor behandeling
 2. De cliënt meldt zich uit eigen beweging voor behandeling;
 3. De cliënt wordt voor eigen rekening en vanuit eigen verantwoordelijkheid voor deze keuze behandeld;
 4. De client is bekend met de werkwijze en het behandelproces van Keerpunt Vitaal en vraagt zelf voorafgaande aan de behandeling om meer informatie of uitleg, op het moment dat het niet duidelijk is en/of meer informatie gewenst is;
 5. De client heeft voorafgaande aan de behandeling kennis genomen van deze algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de website www.KeerpuntVitaal.nl, of op welke andere wijze deze zijn voorgelegd aan de client door Keerpunt Vitaal, bijvoorbeeld via de mail;
 6. De cliënt geeft vooraf aan de behandeling alle informatie aan Keerpunt Vitaal, welke van belang zijn betreffende de gezondheid, medische historie, gebruik van medicatie, zoals deze ook bekend zijn bij de huisarts/specialist/psychiater en/of andere behandelaren;
 7. De cliënt heeft kennis van het privacy document van Keerpunt Vitaal in het kader van de wet AVG en stemt in met de in dit privacy document gestelde verwerking van persoonsgegevens;
 8. De cliënt zal ten alle tijden de reguliere geneeskunde raadplegen als primaire behandeling (behandeling van eerste keuze) en de adviezen van de arts opvolgen. De behandeling bij Keerpunt Vitaal is hieraan complementair/aanvullend en vervangt nimmer de behandeling van de reguliere geneeskunde;
 9. Keerpunt Vitaal kan adviezen geven of informatie verstrekken voor ondersteuning met voeding en middelen/natuurlijke middelen, zoals voedingssupplementen, remedies, beweging of oefeningen. Het is echter de vrije keuze van de cliënt om deze adviezen wel of niet op te volgen. Bij opvolging en de inname van natuurlijke middelen, houdt de client zich aan de door Keerpunt Vitaal geadviseerde producten, zowel wat betreft soort product, het daarbij behorende merk, als de geadviseerde dosering;
 10. Soms is het niet mogelijk of gewenst om een complementaire/aanvullende behandeling gelijktijdig met een reguliere behandeling te laten plaatsvinden. Indien de client een chemokuur, bestralingen of anderszins ingrijpende reguliere behandelingen ondergaat of heeft ondergaan, dan is een complementaire behandeling slechts mogelijk nadat de behandelend arts dit veilig acht.

2. Vertrouwelijkheid van de behandeling

 1. Keerpunt Vitaal is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en behandelaar zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); dit is geregeld via de klachten- procedure en functionaris va de VBAG/RBCZ. Informatie over hoe een klacht te behandelen, kan gevonden worden op de websites www.vbag.nl of www.rbcz.nu
 2. Keerpunt Vitaal is gehouden aan de beroepscode van de beroepsvereniging VBAG;
 3. De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen jonger dan 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijke volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Keerpunt Vitaal behandeld kinderen tot 16 jaar uitsluitend na toestemming van beide ouders/verzorgers, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben;
 4. De ouders/verzorgers verplichten zich middels het anamnese gesprek/de intake relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken, zoals geboortesituatie, medische historie, gebruik van medicatie, behandeling bij de arts en/of andere behandelaren;
 5. De client maakt geen opnamen met video, recorders, de mobiele telefoon of enige andere vorm van opname apparatuur, zonder nadrukkelijk en schriftelijke toestemming van de behandelaar;

3. Afspraken voor behandeling

 1. De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling via de website of de mail;
 2. De behandeling bij Keerpunt Vitaal is opgebouwd uit één of een aantal consulten;
 3. Het behandelproces bestaat uit een aantal stappen: 1. de anamnese (het intakegesprek in het eerste consult) waarin de klachten/hulpvraag, medische historie, gebruik van medicatie en behandelingen bij de arts en/of andere behandelaren besproken wordt; 2. onderzoek en behandeling; 3. bespreken van de voortgang van de behandeling; 4. in het vervolgconsult worden de resultaten van de voorgaande behandeling besproken ten opzichte van het behandeldoel/de hulpvraag en vind de vervolgbehandeling plaats;
 4. Een consult / behandeling duurt zo lang als deze in de agenda van de behandelaar is gereserveerd;
 5. Een consult duurt maximaal 60 minuten, tenzij vooraf langer of korter is afgesproken;
 6. Evaluatie, nabesprekingen en verstrekken van informatie en adviezen vinden tijdens de gereserveerde behandeltijd plaats;

4. Betaling en kosten

 1. De kosten van de behandeling zijn te vinden op de website: www.keerpuntvitaal.nl
 2. De eerste behandeling omvat tevens de anamnese/het intakegesprek;
 3. De kosten voor een behandeling in de praktijk dienen direct na de behandeling te worden voldaan per pin;
 4. De kosten van een e-consult dienen vooraf te worden voldaan door middel van een door Keerpunt Vitaal aangegeven mogelijkheid, zoals overschrijving per bank, tikkie of betaaloptie via de website van Keerpunt Vitaal;
 5. Uitsluitend door middel van overleg voorafgaande aan de afspraak/het consult/de behandeling, kan bij uitzondering een afspraak in de praktijk achteraf worden betaald, doch altijd binnen 7 (zeven) dagen na de behandeling;
 6. Bij het niet nakomen van de betaalvoorwaarden, kan de behandelaar wettelijke rente in rekening brengen;
 7. Bij verhindering van zowel consulten in de praktijk, als e-consulten, zal de client minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op het antwoordapparaat/voicemail/e-mail of telefonisch), anders wordt het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht;

5. Vergoeding van de behandeling

 1. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling. De client informeert zich altijd zelf, vooraf aan het bezoek aan de behandelaar, bij de zorgverzekeraar of deze de kosten worden vergoedt, al dan niet gedeeltelijk;
 2. De factuur voor de behandeling stuurt de client altijd zelf in ter declaratie bij de zorgverzekeraar.

6. Aansprakelijkheid

 1. Keerpunt Vitaal / de behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de client onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor haar bekende en beschikbare informatie welke aanwezig is in medische dossiers van de arts/specialist/psychiater en/ of een andere behandelaar);
 2. Klachten over de behandeling worden altijd eerst met de behandelaar besproken. Komen behandelaar en client er niet uit, dan zal de client zich ten eerste wenden tot de beroepsvereniging VBAG (www.VBAG.nl);
 3. Het doorgebruiken/doorslikken van de door Keerpunt Vitaal geadviseerde middelen, is voor volledige verantwoordelijkheid van de client op het moment dat de eerstvolgende afspraak in de agenda is komen te vervallen, om welke reden dan ook;

7. Bijzonder bepalingen

 1. Medicatie: voorgeschreven medicatie (allopathie) van de arts/specialist/psychiater mag de client nooit zonder overleg met de huisarts/arts/specialist of psychiater veranderen, verminderen of niet meer innemen;
 2. Keerpunt Vitaal spreekt nimmer over ‘medicatie’ als zij over de door haarzelf geadviseerde middelen spreekt;
 3. Keerpunt Vitaal duidt de door haar geadviseerde middelen aan met het begrip: ‘middelen’ of ‘natuurlijke middelen’, en duidt aan onder welke soort natuurlijke middelen deze gecategoriseerd kunnen worden, zoals: homeopathie, kruiden, fytotherapie, remedies, bloesemremedies, homeopathie, voedingssupplementen, (vitaminen, mineralen, vetzuren, aminozuren);
 4. Telefonisch spreekuur: als er gedurende de periode van de therapie vragen of opmerkingen zijn die de client telefonisch wenst te bespreken, heeft de client hiervoor de mogelijkheid een bericht met naam en telefoonnummer achter te laten op de voicemail van de behandelaar, waarna de client zo spoedig mogelijk wordt terug gebeld. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten wordt de tijd naar rato in rekening gebracht van het normale consult tarief van 60 min. Het tarief hiervoor is te vinden op de website van www.keerpuntvitaal.nl

8. Beëindiging behandeling / behandelperiode / behandeltraject

 1. De ingezette behandeling / behandeltraject eindigt indien de client dit aangeeft en bij het afzeggen van de eerstvolgende gemaakte afspraak in de agenda;
 2. Indien Keerpunt Vitaal vanwege ziekte of een andere oorzaak genoodzaakt is om een afspraak af te zeggen en er binnen 8 weken geen vervolg mogelijk is, dan zal zij zich vanuit het oogpunt van het verlenen van goede zorg gedragen en indien mogelijk doorverwijzen naar een collega in de regio/buurt van de client;
 3. Voor eventueel nog niet betaalde nota’s van reeds genoten behandelingen of gereserveerde en te laat geannuleerde tijd in de agenda, blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht;
 4. De door Keerpunt Vitaal geadviseerde middelen worden niet langer ingenomen door de client, indien de de eerstvolgende afspraak, om welke reden dan ook, vervalt;
 5. Het doorgebruiken/doorslikken van de door Keerpunt Vitaal geadviseerde middelen na annulering van een afspraak of langer dan op het adviesbriefje is aangegeven, is voor volledige verantwoordelijkheid van de client.

  EINDE Algemene Voorwaarden